Algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Definities
Tolsma Tanks: gevestigd te Heerenveen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64778592 handelend onder de naam Tolsma Tanks BV.
Website: de website van Tolsma Tanks, www.webshop.tolsmatanks.nl
Koper/klant: de koper die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Tolsma Tanks BV, en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Tolsma Tanks BV, en koper, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
Bezoeker: de persoon die de website bezoekt.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten die met Tolsma Tanks BV worden gesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Afwijkende bedingen zijn alleen van toepassing indien deze door Tolsma Tanks BV, schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle prijzen die op de website van Tolsma Tanks BV worden vermeld zijn exclusief btw, tenzij dit op de website anders wordt vermeld.
2.2. Voor het sluiten van de overeenkomst staat tijdig en duidelijk vermeld of er verzendkosten worden berekend. De verzendkosten worden apart weergegeven in het bestelproces.
2.3. De prijzen en informatie die staan vermeld op de website van Tolsma Tanks BV zijn onder voorbehoud van type- of programmeerfouten. De inhoud van de website heeft Tolsma Tanks BV met veel zorgvuldigheid samengesteld.
2.4. Wanneer de kosten voor Tolsma Tanks BV na het sluiten van de overeenkomst stijgen, is Tolsma Tanks BV bevoegd om de kostenstijging door te berekenen aan de koper.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De overeenkomst met Tolsma Tanks BV komt tot stand wanneer de koper het aanbod van Tolsma Tanks BV heeft aanvaard en voldoet aan de voorwaarden die Tolsma Tanks BV heeft gesteld.
3.2. Een overeenkomst met Tolsma Tanks BV komt tot stand wanneer er een opdrachtbevestiging is verzonden naar de koper en Tolsma Tanks BV de bestelling in uitvoering brengt.
3.3. Indien na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de koper verkeerde gegevens heeft verstrekt, heeft Tolsma Tanks BV het recht om eerst de correcte gegevens te ontvangen voordat er aan de verplichting moet worden voldaan.
3.4 Indien Tolsma Tanks BV goede redenen heeft om een overeenkomst niet verantwoord te kunnen aangaan. Heeft Tolsma Tanks BV het recht om een aanvraag of bestelling te weigeren.

Artikel 4. Registratie
4.1. De bezoeker of koper heeft de mogelijkheid om zich te registreren voor optimaal gebruik van de website.
4.2. De bezoeker maakt een account aan waarna deze kan inloggen op de website. Hier ligt de verantwoordelijkheid voor een voldoende betrouwbaar wachtwoord en geheimhouding bij de klant. Tolsma Tanks BV  is niet aansprakelijk voor misbruik van de accountgegevens van de klant en gaat er vanuit dat dit account ook daadwerkelijk van de klant is.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. Tolsma Tanks BV streeft ernaar om de producten zo snel mogelijk op te sturen naar de koper. De leveringswijze en leveringstermijn worden op de tijdig weergegeven. Als er op de website geen leveringstermijn vermeldt staat, zal er binnen 30 dagen levering plaatsvinden.
5.2. Wanneer producten niet binnen de leveringstermijn geleverd kunnen worden, stelt Tolsma Tanks BV de klant hiervan in kennis. Er kan gekozen worden voor een nieuwe leverdatum, of een kosteloze ontbinding van de overeenkomst.
5.3. Wanneer de producten zijn geleverd op het opgegeven adres, gaat het risico van de bestelde producten over op de klant.

Artikel 6. Betaling
6.1. Betalingen aan Tolsma Tanks BV moeten volgens de website aangegeven betaalmethoden worden voldaan. Tolsma Tanks BV kiest zelf welke betaalmethoden er worden aangeboden en deze kunnen ook gewijzigd worden.
6.2. Wanneer er sprake is van achteraf betalen moet deze binnen 30 dagen na facturering, zonder enig beroep op korting of verrekening en in alle volledigheid plaatsvinden.

Artikel 7. Garantie bij zakelijke aankopen
7.1. Tolsma Tanks BV garandeert gedurende twaalf maanden dat geleverde producten voldoen aan de overeenkomst. Mochten er zaken of producten niet voldoen, zullen deze door Tolsma Tanks BV worden hersteld of vervangen. Of het product vervangen of hersteld wordt, bepaald Tolsma Tanks BV.
7.2. Onder vervangen wordt verstaan dat Tolsma Tanks BV het betreffende onderdeel toestuurt.
7.3. Geringe specificatie- en kleurafwijkingen worden niet als tekortkoming gezien en zijn dus geoorloofd.
7.4. Aanspraak op garantie vervalt wanneer:
– bij het onjuist toepassen van de geleverde zaken.
– gebreken het gevolg zijn van onzorgvuldig, onoordeelkundig gebruik of van buitenkomende zaken, zoals waterschade of brand.
– serienummers of typeplaatjes van Tolsma Tanks BV onleesbaar zijn of verwijderd.
– gebreken het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud.

Artikel 8. Klachtenprocedure
8.1. Wanneer er klachten zijn kan de klant contact opnemen met Tolsma Tanks BV. Zie contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden.
8.2. Tolsma Tanks BV probeert zo spoedig mogelijk te reageren en met een reactie te komen op de klacht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Tolsma Tanks BV is naast de in artikel 7 genoemde garantieverplichting, niet verantwoordelijk voor (bedrijf)schade.
9.2 Wanneer Tolsma Tanks BV om een andere reden tot iets anders zijn gehouden dan de nakoming van de garantieverplichting als in artikel 7 genoemd, is de aansprakelijkheid van Tolsma Tanks BV beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot het bedrag dat gelijk staat aan de prijs die de wederpartij heeft betaald voor producten van Tolsma Tanks BV.
9.3. Mochten er voor Tolsma Tanks BV kosten ontstaan als direct of indirect gevolg van de rechtsvordering, dan is de wederpartij hiervoor verantwoordelijk.
9.4. In geval van overmacht is Tolsma Tanks BV niet verantwoordelijk voor de gemaakte schade.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. Tolsma Tanks BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: Privacybeleid – Webshop Tolsma Tanks

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is het Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tolsma Tanks BV, gevestigd is.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Tolsma Tanks BV
IJzerweg 1C
8445 PK Heerenveen
0513 633 733

 

 

Selecteer een Afleverpunt